- سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی - http://pfto-khoy.ir -

نرخ خدمات تاکسی واتوبوس و مینی بوس