قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.)

— امام علی علیه السلام

معرفی سازمانچاپ