هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

قوانین و مقررات پروانه فعالیت

 

برخی از مفاد آیین نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور فعالیت :

ماده ۴ ـ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با ناوگان عمومی ( پروانه فعالیت ) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین نامه ، برای مدت معین ( حداکثر ۱۲ ساعت در روز ) ، سرویس مشخص ، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می شود . مجوز مذکور فقط برای اشتغال افراد با وسیله نقلیه مشخص است ، اعم از اینکه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد .

 

تبصره ۱ ماده ۵ :‌ با توجه به درج نوع و شماره گواهینامه رانندگی در پروانه فعالیت ، پروانه مزبور برای رانندگی با تاکسی به منزله کارت شهری موضوع آئین نامه راهنمائی و رانندگی و گواهینامه رانندگی است .

 

تبصره ۶ ماده ۵ :مدت اعتبار پروانه فعالیت (۲) سال است و در صورت دارا بودن شرایط ، هر بار تمدید آن برای (۲) سال دیگر توسط سازمان مجاز است .

 

ماده ۶  ـ شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح زیر می باشد :

الف ـ داشتن حداقل (۲۳) سال سن

ب ـ داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی پایان دوره نهضت سواد آموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از (۵۰) سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از (۵۰) سال سن هستند و موفقیت در امتحان شهرشناسی و گذراندن دوره آموزشی کوتاه مدت ( توجیهی ) مقررات سازمان .

پ ـ داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی .

ت ـ دارا بودن گواهینامه معتبر رانندگی اتومبیل که حداقل یک سال از تاریخ دریافت آن گذشته باشد .

ث ـ داشتن تأهل یا داشتن افراد تحت تکفل بر اساس قوانین و مقررات مربوط با گواهی مراجع ذی صلاح .

ج ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

چ ـ نداشتن سوء پیشینه .

ح ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقی .

خ ـ ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی .

د ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به رانندگی از طرف مراجع ذی صلاح .

ذ ـ التزام به رعایت شئون اسلامی .

ر ـ نداشتن شغل دیگر .

 

تبصره ۱ ماده ۶  : در صورت فقدان هر یک از شرایط یاد شده اعتبار پروانه خاتمه می پذیرد .

 

 

بند ۳ ماده ۱۲ ـ شرایط و تعهدات لازم جهت صدور پروانه بهره برداری :

الف – تعهد ارایه فقط یکی از سرویس های خودروی ناوگان برابر مفاد قرارداد و روزانه حداقل یک نوبت کاری (۸) ساعته . حداکثر اضافه کار یک فرد که ارایه سرویس را در یک نوبت کاری (۸) ساعته قبول می کند ، (۴) ساعت است که میزان آن توسط سازمان در پروانه فعالیت قید می شود .

ب – اعلام زمان استفاده از مرخصی سالیانه به مدت یک ماه که ضمن آن ممکن است حداقل یک نوبت کاری ارائه سرویس تعطیل شود . دارنده پروانه بهره برداری فقط در مدت مرخصی سالیانه می تواند بجای خود فرد دارای پروانه فعالیت دیگری را برای ارائه سرویس در نوبت کاری مورد تعهد معرفی نماید .

پ – تعهد به انجام نوع سرویس و مسیر و زمانهای شروع و خاتمه هر نوبت کاری سرویس درج شده در پروانه تاکسیرانی .

ت ـ تقبل انجام برنامه های مربوط یه کشیک .

ث ـ تعهد به انجام مرتب نظافت بیرون و داخل خودرو و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی و عدم نصب لوازم و اشیای غیر مجاز  در تاکسی برابر دستورالعمل های ارائه شده .

ج ـ تعهد به تهیه و استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس و نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رؤیت از خارج ، همچنین نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت  مسافر برابر دستورالعمل های شهرداری .

چ ـ تعهد به عدم سپردن خودروی عمومی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر و نیز بهره برداری از خودروی عمومی در زمانی که پروانه بهره برداری توسط مراجع ذی ربط طبق مقررات اخذیا به طورموقت تا صدورپروانه بهره برداری جدیدباطل شده است.

ح ـ تعهد به اعلام عدم ارائه سرویس ظرف (۴۸) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان .

خ ـ تعهد به رعایت نرخ های مصوب و نیز نصب و استفاده از تاکسی متر طبق دستورالعمل های صادر شده .

د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر ، همچنین عدم اقدام به حمل مسافر با اعمال شرایط شخصی و خارج از مقررات.

ذ ـ تعهد به استفاده از تابلو « خارج از سرویس » در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه ، پذیرش مسافر ممکن نباشد .

ر ـ تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسان سازمان .

 

ماده ۱۳ ـ اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر و دریافت پروانه بهره برداری می توانند ، به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر بنمایند :

۱ـ تأسیس شرکت با موضوع حمل و نقل  عمومی مسافر درون شهری توسط انواع اتومبیل های سواری ، استیشن یا خودرو مناسب مدل بالا ـ که حداکثر (۵) مدل پایین تر از مدل همان سال باشد ـ برای انجام سرویس هایی که در موافقت نامه اصولی به اطلاع متقاضی می رسد .

۲ـ شهرداری حداقل و حداکثر تعداد وسیله نقلیه را با توجه به نوع وسیله نقلیه اعم از ملکی یا قراردادی که شرکت می تواند بکارگیرد ، بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادر شده از سوی شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تعیین می کند .

تبصره ۱ : چنانچه خودروی مناسب دیگری معرفی شود ، حداقل تعداد توسط شهرداری اعلام خواهد شد . حداکثر تعداد آن اتومبیل های ملکی و قراردادی هر شرکت نباید از هفت برابر تعداد اتومبیل های شرکتی که کمترین تعداد وسیله نقلیه را دارد ،  بیشتر باشد .

۳ـ معرفی دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل یک شماره تلفن .

۴ـ انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده (۱۰) قانون مدنی برای ارائه سرویس های محوله به نمایندگی از طرف سازمان با قبول کلیه تعهدات و شرایط ذیل و تصمیم های هیات های انضباطی :

الف ـ تعهد به ارائه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری (۸) ساعته برای هر اتومبیل شرکت ، توسط افراد دارای پروانه تاکسیرانی .

ب ـ تعهد به اینکه در هیچ زمان سرویس ارائه شده توسط اتومبیل های شرکت کمتر از چهار پنجم تعداد اتومبیل های معرفی شده نباشد . در غیر این صورت باید ظرف حداکثر (۲۴) ساعت شهرداری را مطلع کند .

پ ـ تعهد به تقبل انجام برنامه های کشیک و مقررات مربوط .

ت ـ تعهد به انجام نظافت درون و بیرون تاکسی و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعمل های صادر شده .

ث ـ تعهد به تهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس ، همچنین نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رؤیت باشد .

ج ـ تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت های مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

چ ـ تعهد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر ، مگر با اطلاع شهرداری .

ح ـ تعهد به استفاده از تابلو (( خارج از سرویس )) در تاکسی های شرکت در مواردی که بنا به دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر ممکن نباشد .

خ ـ تعهد به رعایت نرخ های مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعمل های صادر شده .

د ـ تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر ، همچنین عدم اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی و خارج از مقررات.

ذ ـ تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسان سازمان .

ر ـ تعهد به عدم استفاده از وسایط نقلیه ای که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت نیست .

 

ماده ۱۵ ـدر هر شهر توسط سازمان به تعداد مورد نیاز هیأت های سه نفره انضباطی به منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران و نیز وظایفی که در این آیین نامه ذکر شده است ، مرکب از نماینده تاکسی داران دارای پروانه بهره برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی سازمان اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می نمایند ، با تاکسیرانان دارای پروانه تاکسیرانی ( حسب مورد مطرح شده در هیأت ) و نماینده سازمان و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد . تصمیمات هیأت قطعی و لازم الاجرا است .