سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

شورای سازمان و هیئت مدیره

اعضای شورای سازمان وهیئت مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی عبارتند از :

۱ ـ آقای حسن نصراله پور- رئیس شورای سازمان وشهردارمحترم شهر خوی .

۲ ـ آقای عبداله واعظ- عضوشورای سازمان و رئیس هیئت مدیره سازمان .

۳ ـ آقای توحیدعلی نژاد-عضوشورای سازمان .

۴ ـ آقای سجاد چهره آرا-عضوناظر شورای محترم اسلامی شهردرشورای سازمان  .

۵ ـ آقای عیسی حسین زاده عضوهیئت مدیره سازمان .

۶-آقای جواد رضوانیان-عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان.