هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.

— امام علی علیه السلام

معرفی رانندگان امانت دار

 بهزاد علی اشرف زاده

چنگیز سلیمانی

جعفرصادق صفرلو

وحید علیخانی

مجید خلیل زاده

اسماعیل عظیم لو

رشید عموجانی

مرتضی فرجی تسوجی

قاسم توتونفروش

تیمور محمدباقری

سعید نادرعلی

صفر نمکیان

بخشعلی محمدلو

جواد شکررندی

حسین شعاعی

ابراهیم خلیل مینوسی

حمید دلدار

جعفرصادق کاملی

داود خلقتی

صابر فرج الهی

حبیب خلیل زاده

عبداله جلیل زاده

جعفر لک

امراه موسی نژاد

اسماعیل محسنی