هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.

— امام علی علیه السلام

آمار و عملکرد سازمان