قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.)

— امام علی علیه السلام

نرخ خدمات تاکسی واتوبوس و مینی بوس