سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

تراکنش ناموفقچاپ

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.