کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است .

— امام علی علیه السلام

سوابق خریدچاپ

[purchase_history]