سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

ارکان سازمانچاپ