نیکوکاران بدین جهت نیکوکار نامیده شده‏اند که به پدران ، فرزندان و برادران خوبی کردند.

— امام رضا علیه السلام

شورای سازمان و هیئت مدیرهچاپ

اعضای شورای سازمان وهیئت مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی عبارتند از :

۱ ـ آقای محرم اکبرزاده- رئیس شورای سازمان وشهردارمحترم شهر خوی .

۲ ـ آقای سیدعلی سیدسجادی مقدم- عضوشورای سازمان و رئیس هیئت مدیره سازمان .

۳ ـ آقای توحیدعلی نژاد-عضوشورای سازمان .

۴ ـ آقای مسعودکوچک بیگی-عضوناظر شورای محترم اسلامی شهردرشورای سازمان  .

۵ ـ آقای ذوالفقار مرادی عضوهیئت مدیره سازمان .

۶-آقای صفر ولیزاده محله-عضو هیئت مدیره و رئیس سازمان.