آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه ترمینال شهید درستی(نوبت اول) | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود .

— امام رضا علیه السلام

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه ترمینال شهید درستی(نوبت اول)چاپ

به اطلاع عموم می رساند دراجرای بند یک مصوبه ۳۰صورتجلسه مورخه۹۷/۱۲/۱۲ هیئت مدیره سازمان وصورتجلسه مورخه۹۷/۱۲/۲۵ کمیسیون معاملاتی محترم سازمان ،این سازمان درنظر دارد برابر جدول تنظیمی و شرایط مندرج در آگهی یک باب ازمغازه ترمینال مسافربری شهیددرستی واقع درتقاطع بلوارشهیدغروبی وکمربندی ۴۵متری شهیدحجازیفر رابرحسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ازطریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید

 

جهت دریافت اسناد ومدارک مربوطه به سازمان مراجعه نمایید