آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

الهی! چه عزتی فراتر از این که بنده ی تو باشم؟و چه فخری بالاتر از این که « تو » خدای من باشی؟تو آنگونه خدایی هستی که من دوست دارم پس از من آن بنده ای را بساز که تو دوست داری !

— امام علی علیه السلام

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اولچاپ

    سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی دراجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۹-۹۸/۰۸/۲۸ هیئت مدیره و بند۱۰ صورتجلسه ۹۷/۱۰/۱۵ شورای سازمان، در نظر دارد انجام عملیات حجمی اداری و خدماتی خود را با شرایط مندرج در آگهی ۹۸/۲۳۹۹/ص-۹۸/۰۴/۰۱ به شرکت های خدماتی و فنی تاسیساتی صلاحیت دار واگذار نماید. شرکت کنندگان واجد شرایط می توانند مدارک خود را جهت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۴/۲۰ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار شهید غروبی طبقه فوقانی ترمینال شهید درستی تحویل نمایند.