- سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی - http://pfto-khoy.ir -

تغییر نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری در سال ۱۳۹۸

بنابر اعلام رئیس محترم سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی نرخ کرایه اتوبوس های درونشهری درسال ۱۳۹۸ تغییر کرد.

صفرولیزاده افزود درراستای ارج نهادن به درخواست های مکرر رانندگان ناوگان اتوبوسرانی این سازمان و به جهت حمایت از این قشر زحمتکش باپیشنهاد این سازمان،تائید شهردار محترم و تصویب شورای محترم اسلامی شهر نرخ کرایه سفر (کارتی و نقدی) با اتوبوس های درونشهری به شرح ذیل تغییر یافت:

مسیر شهرک ولیعصر ۶۵۰۰ ریال

سایر مسیرهای شهری ۵۵۰۰ ریال