طرح نقدی نوسازی ناوگان تاکسی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

طرح نقدی نوسازی ناوگان تاکسیچاپ

باتوجه به فراهم شدن شرایط نوسازی ناوگان و صدور مجوز شماره­ گذاری تاکسی­های دوگانه سوز با سطح آلایندگی یورو۴طبق نرخ های مندرج در جدول ذیل و صرفاً بصورت نقدی، مالکین تاکسی های واجد شرایط (مدل ۸۸ و پایین تر) می توانند تا پایان شهریور ماه سالجاری با مراجعه به سازمان نسبت به ثبت درخواست جایگزینی خودرو اقدام نمایند.

همراه داشتن برگ سبز خودرو و پروانه بهره برداری در زمان مراجعه الزامی است