کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است .

— امام علی علیه السلام

هیئت انضباطی سازمان