آگهی فراخوان خدمات سرویس مدارس | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

— امام علی علیه السلام

آگهی فراخوان خدمات سرویس مدارس

سازمان مدیریت حمل ونقل بارو مسافر شهرداری خوی در نظر دارد مطابق دستور العمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزان مدارس از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام به

 ارائه خدمات حمل ونقل سرویس مدارس در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نماید.

داوطلبین محترم تا آخر وقت اداری روز شنبه ۲۵/۳/۹۸ فرصت دارند نسبت به

ثبت نام در سامانه سپند و ارائه تقاضای خود بهمراه مدارک ذیل به دبیرخانه سازمان

 واقع در طبقه اول ساختمان ترمینال شهید درستی خوی اقدام نمایند.

  1. اساسنامه شرکت
  2. آگهی آخرین تغییرات شرکت
  3. ارائه رزومه کاری سرویس مدارس و داشتن توان مالی
  4. امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
  5. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه درخواستها مختار است

                                         ولیزاده – رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بارو مسافر