آگهی فراخوان خدمات سرویس مدارس | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

بـرحذر بـاشيـد از ستـم كـردن به كسـى كه يـاورى جز خـداوند عزوجل ندارد.

— امام حسین علیه السلام

آگهی فراخوان خدمات سرویس مدارس

      سازمان مدیریت حمل ونقل بارو مسافر شهرداری خوی در نظر دارد مطابق دستور العمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزان مدارس از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام به ارائه خدمات حمل ونقل سرویس مدارس در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نماید. داوطلبین محترم تا آخر وقت اداری روز پنچ شنبه ۹۹/۰۳/۰۸فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه سپند و ارائه تقاضای خود بهمراه مدارک ذیل به دبیرخانه سازمان واقع در طبقه اول ساختمان ترمینال شهید درستی خوی اقدام نمایند.

  1. اساسنامه شرکت
  2. آگهی آخرین تغییرات شرکت
  3. ارائه رزومه کاری سرویس مدارس و داشتن توان مالی
  4. امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
  5. داشتن حداقل ۳۰ دستگاه سواری تحت پوشش
  6. داشتن نیروی انسانی جهت کنترل و ساماندهی
  7. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه درخواستها مختار است

                                        ولیزاده

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بارو مسافر