آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-نگهداری و وصول حق پارک خودروها در پارکینگ پایانه مسافربری شهید درستی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.

— امام علی علیه السلام

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-نگهداری و وصول حق پارک خودروها در پارکینگ پایانه مسافربری شهید درستی

دراجرای مصوبه ۳۰۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ شورای اسلامی شهر خوی و به استناد صورتجلسه شماره ۱۴۰۰/۴۸۱/ص -مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ کمیسیون مالی معاملاتی،سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی درنظر دارد نگهداری و وصول حق پارک خودروها در پارکینگ پایانه مسافربری شهید درستی شهرداری خوی واقع در تقاطع بلوار شهید غروبی و کمربندی ۴۵ متری شهید حجازیفر را برحسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط (مندرج در آگهی) واگذار نماید.

آخرین مهلت ارائه درخواست و مدارک پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ می باشد

جهت دریافت تصویر آگهی، بر روی پیوند زیر کلیک نمائید