آگهی مزایده عمومی نوبت اول | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

آگهی مزایده عمومی نوبت اول