آگهی مزایده عمومی نوبت دوم | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.)

— امام علی علیه السلام

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم