آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

بـرحذر بـاشيـد از ستـم كـردن به كسـى كه يـاورى جز خـداوند عزوجل ندارد.

— امام حسین علیه السلام

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول

    سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی دراجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۹-۹۸/۰۸/۲۸ هیئت مدیره و بند۱۰ صورتجلسه ۹۷/۱۰/۱۵ شورای سازمان، در نظر دارد انجام عملیات حجمی اداری و خدماتی خود را با شرایط مندرج در آگهی ۹۸/۲۳۹۹/ص-۹۸/۰۴/۰۱ به شرکت های خدماتی و فنی تاسیساتی صلاحیت دار واگذار نماید. شرکت کنندگان واجد شرایط می توانند مدارک خود را جهت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۴/۲۰ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار شهید غروبی طبقه فوقانی ترمینال شهید درستی تحویل نمایند.