آگهی مناقصه عمومی – نوبت اول | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنی مرا ياد نمی كند مگر آن كه عبرت گرفته و اشك هايش جاری خواهد شد.

— امام حسین علیه السلام

آگهی مناقصه عمومی – نوبت اول

در اجرای مصوبات هیئت مدیره محترم و شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی ، این سازمان در نظر دارد اجرای عملیات تامین بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه (که طی شماره  2001005612000018 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ثبت رسیده است ) و با شرایط مشروحه مندرج در آگهی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.