لزوم ثبت نام خودروهای فرسوده در سامانه نوسازی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

نیکوکاران بدین جهت نیکوکار نامیده شده‏اند که به پدران ، فرزندان و برادران خوبی کردند.

— امام رضا علیه السلام

لزوم ثبت نام خودروهای فرسوده در سامانه نوسازی

بنابر مصوبه ۹۵۲۰۰/ت۵۵۰۷۴هـ مورخ ۱۸/۷/۹۷ هیئت محترم وزیران درخصوص آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک و مطابق ماده ۶ آئین نامه مذکور آن دسته از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بارومسافر که در طرح نوسازی ثبت نام نموده اند تا زمان تحویل خودرو و حداکثر تاپایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودرو فرسوده موضوع ماده ۸ قانون هوای پاک مستثنی می باشند. از این رو مقتضی است دارندگان خودروهای فرسوده جهت ثبت نام در طرح نوسازی دولت به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند.