آگهی مزایده عمومی-اجاره مغازه | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.)

— امام علی علیه السلام

آگهی مزایده عمومی-اجاره مغازه

آگهی مزایده عمومی تعداد ۴ واحد تجاری(مغازه با کاربری مشخص)پایانه مسافربری شهید درستی منتشر شد

کلیه مراحل برگزاری مزایده (از دریافت اسناد تا بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir خواهد بود

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند آگهی فراخوان را از طریق لینک زیر دریافت و یا به دبیرخانه سازمان واقع در طبقه فوقانی ترمینال مسافربری شهید درستی مراجعه نمایند